Cyngor Sir Gâr yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno mesurau llymach i reoli ail gartrefi

Mae 'ergyd ddwbl' Covid-19 a Brexit yn cyflymu'r galw am ail gartrefi yng ngorllewin Cymru, gan wneud hi'n fwyfwy anodd i bobl leol brynu eu cartref cyntaf, clywodd cynghorwyr Sir Caerfyrddin y bore 'ma.

Pic: Cyng Cefin Campbell

Cytunodd y cyngor i alw ar Lywodraeth Cymru i basio deddfwriaeth a fyddai'n mynnu bod angen caniatâd cynllunio i newid eiddo o annedd gynradd i fod yn ail gartref; cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer rheoli trosi eiddo preswyl yn uned fasnachol; a chau'r bwlch sy'n caniatáu i berchennog ail gartref gofrestru fel busnes er mwyn optio allan o dalu trethi domestig a Phremiymau'r Dreth Gyngor.Wrth gyflwyno Rhybudd Gynnig dywedodd y cynghorydd Cefin Campbell: "O ganlyniad i’r pandemig, mae llawer o bobl yn ffoi o’r ardaloedd trefol i dreulio amser yn y Gymru wledig, gan fedru parhau i weithio o’u hail gartref. Ar yr un pryd, yn sgil Brexit, mae mwy o bobl yn chwilio am gartref gwyliau yng Nghymru yn hytrach na Sbaen neu Ffrainc. Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr eiddo a brynir fel tai haf neu lety gwyliau, gan arwain at gynnydd cyflym ym mhrisiau tai.   

 

"Mae pobl leol, yn enwedig pobl ifanc, yn ei chael hi'n fwyfwy anodd os nad yn amhosibl prynu eiddo gan eu bont yn cael eu prisio allan o'r farchnad dai. O ganlyniad, yn aml mae'n rhaid iddynt adael eu cymunedau lleol i ddod o hyd i dai fforddiadwy. Mae’n amlwg bod hyn yn cael effaith andwyol ar ddemograffeg yr ardal, cydlyniant cymdeithasol, a'r Gymraeg. Trwy cyflwyno'r mesurau rydym ni'n eu hawgrymu, byddai Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau marchnad dai decach ac yn rhoi cyfleoedd i'n pobl ifanc i brynu eu cartref cyntaf a byw'n lleol," meddai'r Cynghorydd Campbell.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns